Försälnings- och leveransvillkor

 

FÖR Gobo AB.

Giltigt fr.o.m. den 1. mars 2023

1. Rättslig grund för försäljningen.

Försäljnings- och leveransvillkoren gäller samtliga erbjudanden, försäljningar, leveranser och tjänster, om inget annat har avtalats skriftligen mellan kunden och Gobo AB i det enskilda fallet. I villkoren beskrivs förtydliganden och ändringar av gällande lagstiftning, i synnerhet av köplagen. Vid förhållanden som inte regleras i nedanstående villkor ska den vid tidpunkten gällande lagstiftningen tillämpas.

2. Erbjudanden m.m.

Om inget annat avtal har ingåtts, ska alla erbjudanden accepteras av kunden utan onödigt dröjsmål för att vara bindande för Gobo AB.

3. Priser.

Alla priser är exklusive; frakt, exportkostnader, varuförsäkring, emballage och mervärdesskatt. 

4. Avsändning.

I avsaknad av annat avtal skickas varan av Gobo AB på det sätt som enligt Gobo AB' uppfattning är det mest ändamålsenliga. Gobo AB ombesörjer export av varan och arrangerar och betalar för transport och försäkring av varan till den avtalade destinationen för kundens räkning. De utlagda kostnaderna debiteras i efterhand genom faktura till kunden. 

5. Import, tull m.m. 

Kunden ska själv och på egen risk och bekostnad inhämta importlicens eller andra offentliga tillstånd och följa alla tullbestämmelser, inklusive att själv ombesörja tullbehandling avseende importen av varan. Kunden ska bära eventuella kostnader som drabbar Gobo AB till följd av dröjsmål som kan uppstå som konsekvens av svårigheterna vid tullklarering och import av varan. I övrigt hänvisas till klausul 9. 

Gobo AB ska, när det begärs av kunden, tillhandahålla den dokumentation och information som kunden behöver för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser avseende import, tull m.m. som följer av denna klausul 5. Det är kundens ansvar att begära den nödvändiga dokumentationen i rätt tid från Gobo AB.  

6. Riskens övergång.

Som utgångspunkt bär Gobo AB varje risk om varan går förlorad eller skadas innan leverans sker i enlighet med klausul 7. 

Vid leveranshinder som beror på kundens bristande efterlevnad av klausul 5, bär kunden varje risk om varan går förlorad eller skadas så länge leveranshindret föreligger. Exempelvis under en period då varan hålls kvar eller kan lagras eftersom kunden inte har uppvisat korrekt dokumentation inför varans tullklarering eller importklarering till de relevanta parterna, inklusive myndigheter.   

7. Leverans.

Leverans sker från Gobo AB’ lager i Danmark, eller direkt från Gobo AB’ leverantör, till den avtalade destinationen, varvid leverans och riskövergång äger rum när varan ställs till kundens förfogande efter avlastning på den angivna destinationen. Vid delleverans förbehålls rätten till delfakturering. Kunden är skyldig att ta emot leveransen, inklusive delleverans, på den avtalade destinationen och vid rätt tidpunkt. Om kunden orsakar kostnader för Gobo AB genom att inte ta emot leveransen av en vara, är kunden är skyldig att hålla Gobo AB skadeslös för de uppkomna kostnaderna.
Det är också möjligt att hämta varorna (efter överenskommelse) på vårt kontor i Stockholm.

8. Leveranstider.

Leveranstider anges efter bästa möjliga uppskattning. Gobo AB ansvarar inte för överskridna leveranstider om det inte garanterats uttryckligen.

9. Leveranshinder.

Om genomförandet av Gobo AB' leveransskyldigheter förhindras eller väsentligt försvåras av orsaker som inte beror på fel eller försumlighet hos Gobo AB, bortfaller Gobo AB' skyldigheter så länge hindret består. På motsvarande sätt är Gobo AB inte ersättningsansvarig gentemot kunden för förlust som kan drabba kunden som följd av leveranshindret. 

10. Betalningsvillkor.

Förfallotiden anges på den av Gobo AB utfärdade fakturan. Om betalningen sker efter förfallotidpunkten beräknas ränta med 9 % per år från förfallodatum tills betalning äger rum. En räntefakturaavgift på 50,00 kronor tillkommer på ränteberäkningen. I händelse av löpande leveranser är Gobo AB inte skyldig att genomföra någon ytterligare leverans innan förfallna köpesummor har betalats. Reklamation av andra leveranser berättigar inte kunden att hålla inne betalningen för redan utförda leveranser, varigenom kundens kvarhållande av förfallna belopp betraktas som en överträdelse.

11. Undersökningsplikt och reklamation i förhållande till transportskador och brist.

Kunden är vid mottagandet av en vara skyldig att genomföra en undersökning om huruvida varan är skadad eller om det föreligger en brist. 

Om varan anländer med en synlig skada eller brist, måste kunden göra en anmärkning i fraktsedeln med motivering. Anmärkningen ska på motsvarande sätt undertecknas av transportören. Samtidigt ska kunden reklamera gentemot Gobo AB och ge Gobo AB tillgång till att besikta varan, ev. med en besiktningsman. Kundens bristande efterlevnad av denna bestämmelse medför att Gobo AB’ ansvar gentemot kunden bortfaller avseende skada och brist.

Om skadan eller bristen inte är synlig, ska kunden omgående reklamera skriftligt till Gobo AB efter att skadan eller bristen är eller borde vara konstaterad och senast inom 2 dagar efter mottagandet. Efter reklamationsfristens utgång bortfaller kundens rätt att erhålla ersättning för skada eller brist. 

12. Reklamation och ansvar för defekter.

Kunden är också skyldig att undersöka varan avseende eventuella defekter vid mottagandet, jfr. klausul 11. Om kunden i samband med detta upptäcker att varan har en defekt, är kunden skyldig att inom 8 dagar från leverans reklamera skriftligt till Gobo AB med angivande av de upptäckta bristerna. Efter reklamationsfristens utgång bortfaller kundens rättighet att åberopa defekten gentemot Gobo AB. Denna bestämmelse om reklamation gäller inte konsumtionsvaror.

Gobo AB ansvarar inte för att varan uppfyller kundens behov, om inte detta har garanterats uttryckligen. Om en vara är behäftad med en väsentlig defekt som inte kan åtgärdas, är kunden berättigad att häva köpet och kräva att köpeskillingen återbetalas. Däröver kan kunden inte resa krav mot Gobo AB. Kunden kan således inte kräva ersättning för rörelseförlust, förlorad vinst eller annan indirekt förlust.

Tillverkarens efterföljande ändring eller uppdatering av programvara, specifikationer o. dyl. kan inte åberopas av kunden som en defekt. 

13. Kataloger, broschyrer m.m.

De illustrationer, uppgifter om mått, uppgifter om vikter el. dyl. som framgår i kataloger är utan förpliktelser, och Gobo AB förbehåller sig rätten till ändring i utförandet eller försäljningen av en vara utan föregående meddelande till kunden. Specifikationer, erbjudanden, orderbekräftelser o. dyl. som tillhandahållits av Gobo AB får inte kopieras och användas gentemot tredje part utan Gobo AB' godkännande.

14. Returnering av varor.

Varor tas inte emot i retur utan föregående överenskommelse.

För varor som tas emot i retur senare än 5 arbetsdagar efter mottagandet, debiteras en avgift på 15 % av varans pris.

Ljuskällor samt varor som är inköpta, avklippta eller tillverkade speciellt på kundens beställning tas inte emot i retur, om inte kunden kan dokumentera att de är behäftade med en väsentlig defekt som inte kan avhjälpas av Gobo AB, jfr. klausul 12

15. Varor för reparation, bearbetning eller liknande.

Om kunden efter avtal med Gobo AB lämnar in varor för reparation, bearbetning eller liknande, kommer Gobo AB att bära risken för oförutsedda skador på varorna medan de är i Gobo AB’ förvar eller i förvar hos någon för vilken Gobo AB är ansvarig.

När kunden tar emot varorna i retur från Gobo AB ska bestämmelserna i klausul 11 och 12 i föreliggande försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på motsvarande sätt. 

16. Produktansvar.

Gobo AB är enbart ansvarig för personskada och egendomsskada om det bevisas att felet kan härledas till fel eller försumlighet från Gobo AB’ sida. Ansvaret för egendomsskada begränsas emellertid ekonomiskt till 10 miljoner kr. Gobo AB ansvarar inte för egendomsskada som uppträder medan materialet innehas av kunden, för skada på produkter som är tillverkade av kunden eller för skada på egendom eller lösöre som orsakas av dessa produkter till följd av materialet. Gobo AB ansvarar inte för rörelseförlust, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt förlust. I den mån som Gobo AB kan åläggas produktansvar gentemot tredje part, är kunden skyldig att hålla företaget skadeslöst i samma omfattning som Gobo AB' ansvar är begränsat enligt ovan. Dessa begränsningar i Gobo AB' ansvar gäller inte om företaget har gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet. Om tredje part riktar anspråk mot en av parterna rörande ersättningsansvar i enlighet med denna punkt, ska denna part omgående underrätta den andra parten om detta. Gobo AB och kunden är ömsesidigt skyldiga att låta sig stämmas vid den domstol eller skiljedomstol som behandlar ersättningskrav som riktas mot någon av dem på grundval av en skada som hävdas vara orsakad av Gobo AB' varor.

17. Tillämplig lag och behörig domstol.

Varje tvist mellan parterna avseende leveranser som omfattas av föreliggande försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras enligt dansk rätt och med Københavns byret som behörig domstol.