CALL:
+45 70 20 19 66

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR


FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 

FÖR GOBO & HIGHLIGHT A/S.

Gällande fr.o.m. den 25 september 2013.

Laggrund för försäljningen.
Försäljnings- och leveransvillkoren gäller alla anbud, försäljningar, leveranser och tjänster om inte annat har avtalats skriftligen mellan kunden och Gobo & Highlight A/S i ett enskilt fall. Villkoren är uttryck för preciseringar och ändringar av gällande lagstiftning, särskilt köplagen. För förhållanden som inte är reglerade i villkoren nedan ska den vid varje tidpunkt gällande lagstiftningen tillämpas.

Anbud m.m.
Om inte annat avtal har ingåtts ska alla anbud accepteras av kunden utan omotiverat dröjsmål för att de ska vara bindande för Gobo & Highlight A/S.


Priser.
Alla priser är exkl. frakt, emballage och mervärdesskatt. Gobo & Highlight A/S förbehåller sig rätten att reglera angivna priser vid ändringar i valutakurser, importtull och liknande som har effekt efter orderbekräftelsen.

Leverans.
Leverans sker CPT från Gobo & Highlight A/S lager och risken övergår till kunden vid överlämnande till självständig fraktförare eller liknande. Försändelse av varorna sker på köparnas räkning och risk. Vid delleverans förbehålls rätten till delfakturering. Vid avsaknad av annat avtal skickas varorna av Gobo & Highlight A/S på det sätt som Gobo & Highlight A/S finner lämpligast. Gobo & Highlight A/S har inget ansvar för eventuella fraktdifferenser.

Leveranstider.
Leveranstider anges enligt bästa möjliga uppskattning, och Gobo & Highlight ansvarar inte för att leveranstider överskrids om inte detta garanteras konkret.

Leveransförhinder.
Om uppfyllandet av Gobo & Highlight A/S leveransåtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av orsaker som kan betecknas som force majeure, upphör Gobo & Highlight A/S' åtaganden så länge förhinder består. Gobo & Highlight A/S ansvarar endast för detta om det kan konstateras att Gobo & Highlight A/S har gjort sig skyldig till fel eller försumlighet.

Betalningsvillkor.
Förfallodagen framgår av fakturan som utfärdats av Gobo & Highlight A/S. Om betalningen sker efter förfallodagen beräknas ränta med 9 % per år från förfallodagen tills betalning sker. En ränteavgift på 50,00 kr tillkommer vid ränteberäkning. Om det är fråga om löpande leveranser är Gobo & Highlight A/S inte förpliktigat att utföra ytterligare leverans innan förfallen betalning erlagts. Reklamation av andra leveranser ger inte köparen rätt att uppskjuta betalningen för redan utförda leveranser, vilket innebär att köparens uppskjutande av förfallna belopp betraktas som en överträdelse.

Ansvar för brister.
Gobo & Highlight A/S ansvarar inte för att produkten uppfyller köpares behov om inte detta garanteras konkret. Om en produkt uppvisar en väsentlig brist som inte kan avhjälpas har köparen rätt att häva köpet och begära att köpesumman återbetalas. Därutöver kan köparen inte rikta anspråk mot Gobo & Highlight A/S. Köparen är skyldig att undersöka varan vid mottagandet av den. Därefter anses reklamationer endast vara gjorda i tid om de skriftligen har skickats till Gobo & Highlight A/S senast 8 dagar efter varans mottagande med angivande av de konstaterade bristerna. Denna bestämmelse om reklamation gäller inte konsumentköp. Producentens ändring i efterhand eller uppdatering av programvara, specifikationer och liknande kan inte åberopas av köparen som en brist. Köparen kan inte kräva ersättning för driftsförlust, vinstförlust eller annan indirekt förlust.

Kataloger, broschyrer m.m.
De i kataloger angivna illustrationer, måttuppgifter, viktuppgifter etc. är utan förbindelse, och Gobo & Highlight A/S förbehåller sig rätten till ändring i utförandet eller försäljningen av produkter utan föregående meddelande till köparen. De av Gobo & Highlight A/S lämnade specifikationer, anbud, orderbekräftelser och liknande får inte utan Gobo & Highlight A/S samtycke kopieras och användas av tredje part.

Returnering av varor.
Varor tas inte i retur utan föregående avtal. För varor som tas i retur senare än 5 arbetsdagar efter mottagandet tas en avgift ut på 15 % av varans pris. Ljuskällor och varor som har köpts hem, klippts av eller framställts speciellt på beställning av köparen tas inte i retur om köparen inte kan dokumentera att de uppvisar en väsentlig brist.

Produktansvar.
Gobo & Highlight A/S ansvarar endast för personskada och sakskada om det bevisas att Gobo & Highlight A/S har gjort sig skyldig till fel eller försumlighet. Ansvaret för sakskada begränsas dock ekonomiskt till 10 miljoner kr. Gobo & Highlight A/S ansvarar inte för sakskada som uppstår medan materialet är i köparens besittning eller för skada på produkter som är framställda av köparen eller för skada på egendom eller lösöre som dessa produkter orsakar på grund av materialet. Gobo & Highlight A/S ansvarar inte för driftsförlust, förlust av inkomst eller annan indirekt förlust. I den utsträckning Gobo & Highlight A/S åläggs produktansvar gentemot tredje part är köparen skyldig att hålla företaget skadeslöst i samma omfattning som Gobo & Highlight A/S ansvar är begränsat enligt ovan. Dessa begränsningar i Gobo & Highlight A/S ansvar gäller inte om företaget har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. Om tredje part framställer krav om ersättningsansvar mot en av parterna i enlighet med denna punkt ska denna part genast underrätta den andra parten om detta. Gobo & Highlight A/S och köparen är ömsesidigt skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada som påstås vara orsakad av Gobo & Highlight A/S varor.

Tillämplig lag och forum.
Varje tvist mellan parterna med anledning av leveranser som omfattas av dessa försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras enligt dansk rätt och med Københavns byret som avtalat forum.

 

Top